WhatsApp Mesajı Belge Sayılır mı?

📲 WhatsApp, SMS ve elektronik posta mesajları ile Facebook kayıtları hukuken “belge” niteliğindedir. Bu kuralın hukuki dayanağı 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 199. maddesidir.

📲 Bu emredici kural nedeniyle mal sahipleri ve kiracılar elektronik ortamda birbirlerine gönderdikleri bildirimleri mahkemede delil olarak kullanabilirler.

MADDE 199- (1) Uyuşmazlık konusu vakıaları ispata elverişli yazılı veya basılı metin, senet, çizim, plan, kroki, fotoğraf, film, görüntü veya ses kaydı gibi veriler ile elektronik ortamdaki veriler ve bunlara benzer bilgi taşıyıcıları bu Kanuna göre belgedir.